ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย


ทั้งหมด 30

สารบัญ/เนื้อหา
 ภาค ๑ ประวัติศาสตร์
 บทที่ ๑
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๕
 บทที่ ๒
ระบบราชการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย
 บทที่ ๓
ประวัติศาสตร์แพทยสภา
 บทที่ ๔
ประวัติโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย
 บทที่ ๕
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
 บทที่ ๖
ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขแผนปัจจุบันของโลก
 บทที่ ๗
ประวัติการแพทย์แผนไทย
 บทที่ ๘
ประวัติการแพทย์ในประเทศไทยโดยคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์
 บทที่ ๙
สยามก่อนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน
 บทที่ ๑๐
การปฏิรูปการศึกษาไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 ภาค ๒ ประมวลเอกสารจดหมายเหตุและราชกิจจานุเบกษา
 ประมวลเอกสารจดหมายเหตุและราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.๒๔๑๑ -๒๕๐๙
 ประมวลเอกสารชั้นต้น
สมัยรัชกาลที่ ๕
 ประมวลเอกสารชั้นต้น
สมัยรัชกาลที่ ๖
 ประมวลเอกสารชั้นต้น
สมัยรัชกาลที่ ๗
 ประมวลเอกสารชั้นต้น
สมัยรัชกาลที่ ๘
 ประมวลเอกสารชั้นต้น
สมัยรัชกาลที่ ๙
 ภาค ๓ เอกสารชั้นต้นที่สำคัญ
 เอกสารชั้นต้นที่สำคัญ
 ชุดที่ ๑ เอกสารสำคัญว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน
     ๑.๑ หนังสือกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูล ความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดิน จ.ศ. ๑๒๔๖
(๘ มกราคม ร.ศ. ๑๐๓) และพระราชดำรัสตอบความเห็น ผู้ที่จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง จ.ศ. ๑๒๔๗
     ๑.๒ รายงานประชุมเสนาบดีสภา เรื่องรวมเมืองเป็นมณฑล และเรื่องจัดการเทศาภิบาล พ.ศ. ๒๔๓๖
 ชุดที่ ๒ เอกสารสำคัญว่าด้วยการศึกษาการแพทย์และสาธารณสุข
     ๒.๑ การปฏิรูปการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาวิชาแพทย์
     ๒.๒ รายงานประชุมกอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล
 ชุดที่ ๓ เอกสารสำคัญว่า ด้วยสภากาชาดไทย
     ๓.๑ พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ เรื่องสงครามฝรั่งเศส - สยาม ร.ศ. ๑๑๒ และการจัดตั้ง สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม พุทธศักราช ๒๔๓๖
     ๓.๒ พระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ เรื่องการเข้าร่วมอนุสัญญาเจนีวาและส่งผู้แทนลงนามให้สัตยาบัน ณ กรุงเบิร์นพุทธศักราช ๒๔๓๘ และพระราชสาส์น ถึงกรุงสวิตเซอร์แลนด์ ร.ศ. ๑๑๔ (พ.ศ. ๒๔๓๘)
     ๓.๓ การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาเจนีวา ร.ศ. ๑๒๕
 บรรณานุกรม
 รายนามบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง
 กิตติกรรมประกาศ
 รายนามคณะ อนุกรรมการประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย
 รายนามคณะทำงานประวัติศาสตร์ การแพทย์ไทย